Logo
Unionpedia
Kommunikasjon
Tilgjengelig på Google Play
Ny! Last ned Unionpedia på din Android™-enhet!
Gratis
Raskere tilgang enn browser!
 

Rettsvitenskap

Index Rettsvitenskap

250px Rettsvitenskap, også kalt jus eller juss eller jura, er læren om rettsregler og juridisk metode.

40 relasjoner: Advokat, Arbeidsrett, Den europeiske union, Dommer, Domstol, Drap, EØS, Egalitarisme, Erstatningsansvar, Folkerett, Francis Hagerup, Internasjonal privatrett, Internasjonal rett, Jurist, Kriminologi, Liste over rettsområder, Lovgivende makt, Menneskerettigheter, Naturrett, Offentlig rett, Pacta sunt servanda, Parlament, Privatrett, Rettsøkonomi, Rettsfilosofi, Rettshistorie, Rettskildelære, Rettsmedisin, Rettspraksis, Rettspsykiatri, Rettsregel, Rettssosiologi, Rettsstat, Rettssubjekt, Sedvanerett, Selskapsrett, Stat, Straff, Tyveri, Universitetet i Oslo.

Advokat

En fransk advokatdrakt. Advokat (tidligere kalt sakfører) er en tittel på en jurist som yter rettslige tjenester til bl.a. offentlige myndigheter og institusjoner, foreninger og andre sammenslutninger, bedrifter og andre foretak, samt til privatpersoner.

Ny!!: Rettsvitenskap og Advokat · Se mer »

Arbeidsrett

Arbeidsrett regulerer vilkårene i arbeidslivet.

Ny!!: Rettsvitenskap og Arbeidsrett · Se mer »

Den europeiske union

Den europeiske union (EU eller Europaunionen) er et traktatfestet statsforbund inngått mellom 28 nasjonalstater i Europa.

Ny!!: Rettsvitenskap og Den europeiske union · Se mer »

Dommer

En dommer, tidligere assessor, er en person som i kraft av å være utnevnt til embetsmann i en domstol, har myndighet til å treffe dømmende avgjørelser.

Ny!!: Rettsvitenskap og Dommer · Se mer »

Domstol

Høyesterettsbygningen i Washington, D.C. Fra krigsforbryterdomstolen i Nürnberg («Nürnberg-prosessen») 1945-1946. Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, og Wilhelm Keitel fra venstre på første rad, i annen rad fra venstre: Karl Dönitz, Erich Raeder, Baldur von Schirach, Fritz Sauckel Alta tingrett. En domstol er et organ for løsning og avgjørelse av konflikter.

Ny!!: Rettsvitenskap og Domstol · Se mer »

Drap

en egen genre. Drap er det å ta liv, eller på annen måte stå direkte ansvarlig for andres død.

Ny!!: Rettsvitenskap og Drap · Se mer »

EØS

type.

Ny!!: Rettsvitenskap og EØS · Se mer »

Egalitarisme

Egalitarisme (fra fransk: égal, «lik») — eller egalitarianisme, filosofi.no er en tankeretning innen politisk filosofi som går inn for likhet av et eller annet slag, eksempelvis at individene får samme ressurstilgang, behandles likt eller har samme sosiale status.

Ny!!: Rettsvitenskap og Egalitarisme · Se mer »

Erstatningsansvar

Reglene om erstatningsansvar er en del av erstatningsretten.

Ny!!: Rettsvitenskap og Erstatningsansvar · Se mer »

Folkerett

Folkerett eller internasjonal rett omhandler i utgangspunktet rettsforholdene mellom selvstendige stater – de mellomstatlige rettsforhold, men vil i visse tilfeller også omhandle rettsforholdene mellom individer og stater, og mellom organisasjoner og stater.

Ny!!: Rettsvitenskap og Folkerett · Se mer »

Francis Hagerup

George Francis Hagerup (født 22. januar 1853 i Horten, død 8. februar 1921 i Kristiania) var en norsk professor i rettsvitenskap, diplomat og politiker (H).

Ny!!: Rettsvitenskap og Francis Hagerup · Se mer »

Internasjonal privatrett

Internasjonal privatrett, også kjent som interlegal rett, er betegnelsen på nasjonale regler som avgjør hvilket lands rett som skal komme til anvendelse på et rettsspørsmål (lovvalgsregler), og hvilke stat som har jurisdiksjon ved tvist om rettspørsmålet.

Ny!!: Rettsvitenskap og Internasjonal privatrett · Se mer »

Internasjonal rett

Internasjonal rett er et begrep som kan sikte til tre forskjellige ting.

Ny!!: Rettsvitenskap og Internasjonal rett · Se mer »

Jurist

Vitnemål om bestått juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo En jurist er ofte synonymt med en person som har studert jus (også kalt rettsvitenskap) ved et universitet og har eksamen av høyere grad (i Norge betegnet som juridisk embetseksamen; enten cand.jur. eller master i rettsvitenskap).

Ny!!: Rettsvitenskap og Jurist · Se mer »

Kriminologi

Forsidebildet fra den franske politibetjent og biometriker Alphonso Bertillons ''Identification anthropométrique'' (1893). Kriminologi eller kriminalvitenskap er en tverrfaglig vitenskap som befatter seg med kriminalitet og straff.

Ny!!: Rettsvitenskap og Kriminologi · Se mer »

Liste over rettsområder

Rettsreglene deles gjerne inn i tre hovedgrupper: privatrett, offentlig rett og internasjonal rett.

Ny!!: Rettsvitenskap og Liste over rettsområder · Se mer »

Lovgivende makt

Lovgivende makt er makt til å vedta, endre og oppheve lover.

Ny!!: Rettsvitenskap og Lovgivende makt · Se mer »

Menneskerettigheter

''Erklæring om rettigheter for menneske og borgere'' godkjent av Frankrikes nasjonalforsamling, 26. august 1789. Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter som tilkommer ethvert menneske, uansett rase, kjønn, religion eller annen status, og regulerer først og fremst forholdet mellom staten og individet.

Ny!!: Rettsvitenskap og Menneskerettigheter · Se mer »

Naturrett

Delacroix. Naturrett (latin: lex naturalis eller jus naturale) er en teori om at det finnes rettsprinsipper som er av en slik grunnleggende eller naturgitt karakter at de er universelt gjeldende, til forskjell fra positiv rett og moralsk nihilisme.

Ny!!: Rettsvitenskap og Naturrett · Se mer »

Offentlig rett

Offentlig rett er den delen av jussen som dels omhandler det rettslige forholdet mellom individet og staten og dels det rettslige forholdet mellom de ulike statsmaktene parlamentet, regjeringen og domstolene (henholdsvis den lovgivende, den utøvende og den dømmende makt).

Ny!!: Rettsvitenskap og Offentlig rett · Se mer »

Pacta sunt servanda

Pacta sunt servanda er et latinsk uttrykk som betyr «avtaler skal holdes».

Ny!!: Rettsvitenskap og Pacta sunt servanda · Se mer »

Parlament

Aleem Yousaf Et parlament er en lovgivende forsamling.

Ny!!: Rettsvitenskap og Parlament · Se mer »

Privatrett

Privatrett omhandler den delen av jussen som regulerer rettsforholdene mellom private, i motsetning til offentlig rett.

Ny!!: Rettsvitenskap og Privatrett · Se mer »

Rettsøkonomi

Rettsøkonomien er en tverrfaglig disiplin som forsøker å analysere og forklare rettsregler ved hjelp av samfunnsøkonomiske teorier og begreper.

Ny!!: Rettsvitenskap og Rettsøkonomi · Se mer »

Rettsfilosofi

Rettsfilosofi (også kalt allmenn rettsteori eller allmenn rettslære) har nær sammenheng med alminnelig filosofi og med politisk filosofi i særdeleshet.

Ny!!: Rettsvitenskap og Rettsfilosofi · Se mer »

Rettshistorie

Rettshistorie er et bindeleddsfag mellom rettsvitenskap og historie.

Ny!!: Rettsvitenskap og Rettshistorie · Se mer »

Rettskildelære

Rettskildelære (eller juridisk metodelære) er læren om hvordan man resonnerer (tenker), og hva man bygger på, når man skal ta stilling til juridiske spørsmål.

Ny!!: Rettsvitenskap og Rettskildelære · Se mer »

Rettsmedisin

Rettsmedisin, også forensisk medisin, er medisinsk kunnskap anvendt i rettslig sammenheng.

Ny!!: Rettsvitenskap og Rettsmedisin · Se mer »

Rettspraksis

Rettspraksis er en samlebetegnelse på tidligere avgjørelser i de ulike domstolene og utgjør en av de sentrale rettskildefaktorene.

Ny!!: Rettsvitenskap og Rettspraksis · Se mer »

Rettspsykiatri

Rettspsykiatri, også forensisk psykiatri, er en del av rettsmedisin og består av strafferettspsykiatri og sivilrettslig psykiatri.

Ny!!: Rettsvitenskap og Rettspsykiatri · Se mer »

Rettsregel

Rettsregel er en norm som regulerer forhold mellom borgerne i et samfunn, mellom borgerne og det offentlig eller mellom styresmaktene.

Ny!!: Rettsvitenskap og Rettsregel · Se mer »

Rettssosiologi

Rettssosiologi er et forskningsområde i krysningsfeltet mellom rettsvitenskap og samfunnsvitenskap, som vanligvis regnes enten som en tverrfaglig tilnærming innen rettsvitenskapen eller som en gren av sosiologien.

Ny!!: Rettsvitenskap og Rettssosiologi · Se mer »

Rettsstat

Kjennelse etter habeas corpus-begjæring fra innsatt i Guantánamobukten fangeleir. En rettsstat er en stat med et velutviklet og sivilisert rettssystem.

Ny!!: Rettsvitenskap og Rettsstat · Se mer »

Rettssubjekt

Et rettssubjekt er en som kan få rettigheter og pådra seg forpliktelser i henhold til rettsreglene.

Ny!!: Rettsvitenskap og Rettssubjekt · Se mer »

Sedvanerett

Sedvanerett er et juridisk begrep for rettsregler som har blitt dannet ved at et bestemt handlingsmønster, opptreden eller en oppfattelse av rettigheter og plikter har blitt fulgt over lang tid og blitt rettslig forpliktende for rettssubjektene.

Ny!!: Rettsvitenskap og Sedvanerett · Se mer »

Selskapsrett

Selskapsrett er rettsregler som omhandler selskapets rettsstilling, regler om selskapets formue, gjeld, organisasjon, selskapsmedlemmenes rettsstilling, eierskifte, endring og opphør av selskapsforholdet.

Ny!!: Rettsvitenskap og Selskapsrett · Se mer »

Stat

En stat er et sett institusjoner som innehar autoritet til å lage regler som styrer folket i ett eller flere samfunn og har indre og ytre suverenitet over et bestemt territorium.

Ny!!: Rettsvitenskap og Stat · Se mer »

Straff

Frihetsberøvelse og fengselsstraff har vært praktisert svært lenge og i nesten alle samfunn. Bildet viser en zindan, et tradisjonelt sentralasiatisk fengsel i begynnelsen av 1900-tallet. Fotografiet er for øvrig et av verdens første fargefotografier, tatt av russeren Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorskii en gang mellom 1909 og 1915. Straff er en negativ reaksjonsform på uønsket oppførsel eller handling, og kan ta mange former.

Ny!!: Rettsvitenskap og Straff · Se mer »

Tyveri

Tyveri betegner uberettiget å tilegne seg en annens ting for å skaffe seg selv en fordel på den måten.

Ny!!: Rettsvitenskap og Tyveri · Se mer »

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo (forkortet UiO) er det eldste og høyest rangerte universitetet i Norge.

Ny!!: Rettsvitenskap og Universitetet i Oslo · Se mer »

Omdirigeringer her:

Allmenn rettsvitenskap, Juridicum, Juridisk, Juridiske, Juridiske fag, Jurisprudens, Jus, Jus (fag), Jusen, Juss, Jussen, Lovkyndighet, Rettsstudiet.

UtgåendeInnkommende
Hey! Vi er på Facebook nå! »