Logo
Unionpedia
Kommunikasjon
Tilgjengelig på Google Play
Ny! Last ned Unionpedia på din Android™-enhet!
Installer
Raskere tilgang enn browser!
 

Vedtekt

Index Vedtekt

Eksempel på vedtekter skrevet i stein. Hammurabis lover. Hammurabi levde 1792 til 1750 f.Kr. (Loven ble funnet i 1901). Johan og adelen og geistligheten i 1215. Lovgivende forsamling. Eidsvollsforsamlingen 1814, malt av: Oscar Arnold Wergeland (1844-1910) Englands statutter fra andre halvdel av 1900-tallet. Moderne lovutgave: Singapores statutter I Johan Herman Wessels satiriske dikt '''Smeden og Bageren''' heter det om tolking av vedtekter: ''Der var en liden By, i Byen var en smed, Som farlig var, naar han blev vred. Han sig en Fiende fik; (dem kan man altid faa, Jeg ingen har, det gaa Min Læser ligesaa!)'' ''Til Uhæld for dem begge to De træffes i en Kro. De drak (jeg selv i Kro vil drikke; For andet kommer jeg der ikke. Anmerk dog, Læser! dette: Jeg immer gaar paa de honnette). Som sagt, de drak, Og efter mange Skjeldsord, hidsigt Snak, Slaar Smeden Fienden paa Planeten. Saa sterkt var dette Slag, At han saa ikke Dag, Og har ei siden seet'en.. '' ''Strax i Arrest blev Smeden sat. En Feldskjær faar den Døde fat, Og om en voldsom Død Attest hensender. Den Mordere forhøres og bekjender. Hans Haab var, at han skulle hisset gaa, Og der Forladelse af sin Modstander faa. Men hør nu Løier! netop Dagen, Før Dom skal gaa i Sagen, Fremtriner fire Borgere For Dommeren; den mest veltalende Ham saa tiltalede: «Velviseste! Vi ved, paa Byens Vel De altid se; Men Byens Vel beror derpaa, At vi vor Smed igjen maa faa. Hans Død oppvekker jo dog ei den Døde? Vi aldrig faar igjen saa duelig en Mand. For hans Forbrydelse vi alt for grusomt bøde, Om han ei hjelpes kan.» – «Betænk dog, kjere Ven! der Liv for Liv maa bødes.» «Her bor en arm udlevet Bager, Som Pokker snart desuden tager. Vi har jo to, om man den ældste tog af dem? Saa blev jo Liv for Liv betalt.» – «Ja,» sagde Dommeren, «det Indfald var ei galt. Jeg Sagen at opsette nødes; Thi i saa vigtig Fald man maa sig vel betænke, Gid vores Smed jeg Livet kunde skjenke! Farvel godt Folk! jeg gjør alt, hvad jeg kan.» – «Farvel velvise Mand!» – '' ''Han bladrer i sin Lov omhyggelig; Men finder intet der for sig, Hvorved forbuden er, for Smed at rette Bager; Han sin Beslutning tager, Og saa afsiger denne Dom: (Hvem, som vil høre den, han kom!) '' ''«Vel er Grovsmeden Jens For al Undskyldning læns, Og her for Retten selv bekjendte, Han Anders Pedersen til Evigheden sendte; Men da i vores By en Smed vi ikkun have, Jeg maatte være rent af Lave, Ifald jeg vilde se ham død. Men her er to, som bager Brød.» «Thi kjender jeg for Ret: Den ældste Bager skal undgjelde det, Og for det skedte Mord med Liv for Liv bør bøde, Til velfortjente Straf for sig Og ligesindede til Afsky og til Skræk.» '' ''Den Bager græd Guds jammerlig, Da man ham førte væk. MORAL Beredt til Døden altid vær! Den kommer, naar du mindst den tænker nær.'' (Johan Herman Wessels satiriske dikt ''Smeden og Bageren''. Tegninger Theodor Kittelsen fra 1890.) Vedtak er en bindende beslutning eller en rekke sammenhengende og formelle beslutninger av dertil kompetent organ.

51 relasjoner: Anordning, Apostolisk formaning, Apostolisk konstitusjon, Apostolisk skriv, Avtale, Bulle, De forente nasjoner, Den katolske kirke, Dommer, Domstol, Edikt, Encyklika, Engelsk, England, Enkeltvedtak, EOS-utvalget, Folkeforbundet, Forhørsrett, Forskrift, Gammeldansk, Hammurabi, Herredsrett, Hjemmel, Johan av England, Kjennelse, Lagting, Latin, Lov (jus), Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker, Lovdata, Motu proprio, Norges Grunnlov, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, Norges regjering, Norsk forvaltningsrett, Odelstinget, Odelstingsproposisjon, Patent, Pave, Pavelig skriv, Provisorisk anordning, Reskript, Rettsvitenskap, Riksrevisjonen, Romerriket, Sivilombudsmannen, Stortinget, Tingrett, Vedtekt, 1215, ..., 5. århundre. Utvid indeks (1 mer) »

Anordning

Anordning er rettsforskrifter som administrasjonen (forvaltningen) utsteder med hjemmel i en lov eller til nærmere gjennomførelse av en lov.

Ny!!: Vedtekt og Anordning · Se mer »

Apostolisk formaning

En apostolisk formaning, også kalt apostolisk ekshortasjon er et pavelig skriv.

Ny!!: Vedtekt og Apostolisk formaning · Se mer »

Apostolisk konstitusjon

En apostolisk konstitusjon er et lovgivende dokument i Den katolske kirke.

Ny!!: Vedtekt og Apostolisk konstitusjon · Se mer »

Apostolisk skriv

Et apostolisk skriv er en pavelig proklamasjon.

Ny!!: Vedtekt og Apostolisk skriv · Se mer »

Avtale

En avtale, eller kontrakt, er i juridisk forstand en skriftlig eller muntlig enighet mellom to eller flere parter om forhold av rettslig karakter.

Ny!!: Vedtekt og Avtale · Se mer »

Bulle

Bulle kan vise til.

Ny!!: Vedtekt og Bulle · Se mer »

De forente nasjoner

FNs medlemsland De forente nasjoner (FN) (engelsk: United Nations (UN); fransk: Organisation des Nations Unies (ONU); russisk: Организация Объединённых Наций (ООН); spansk: Organización de las Naciones Unidas (ONU); arabisk: الأمم المتحدة) er en internasjonal organisasjon som offisielt ble etablert 24. oktober 1945, som en etterfølger av Folkeforbundet, for å stoppe krig og danne en plattform for dialog.

Ny!!: Vedtekt og De forente nasjoner · Se mer »

Den katolske kirke

Den katolske kirke (av gresk: καθολικός, katholikos: allmenn eller universell), også kalt Den romersk-katolske kirke, er verdens største kristne kirke.

Ny!!: Vedtekt og Den katolske kirke · Se mer »

Dommer

En dommer, tidligere assessor, er en person som i kraft av å være utnevnt til embetsmann i en domstol, har myndighet til å treffe dømmende avgjørelser.

Ny!!: Vedtekt og Dommer · Se mer »

Domstol

Høyesterettsbygningen i Washington, D.C. Fra krigsforbryterdomstolen i Nürnberg («Nürnberg-prosessen») 1945-1946. Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, og Wilhelm Keitel fra venstre på første rad, i annen rad fra venstre: Karl Dönitz, Erich Raeder, Baldur von Schirach, Fritz Sauckel Alta tingrett. En domstol er et organ for løsning og avgjørelse av konflikter.

Ny!!: Vedtekt og Domstol · Se mer »

Edikt

Fragment av keiser Diokletians edikt om maksimalpriser fra 301 Edikt (fra latin edicere, «kunngjøre») betegner i eldre eller utenlandske forhold i betydningen offentlig kunngjøring eller påbud.

Ny!!: Vedtekt og Edikt · Se mer »

Encyklika

En encyklika er et pavelig dokument.

Ny!!: Vedtekt og Encyklika · Se mer »

Engelsk

Engelsk tilhører den vestgermanske språkgruppen, og er det største germanske språket i dag, foran tysk, nederlandsk og nordiske språk.

Ny!!: Vedtekt og Engelsk · Se mer »

England

England (på engelsk uttalt) (angelsaksisk: Englaland, mellomengelsk: Engelond) er det største og mest folkerike konstituerende landet, 10 Downing Street.

Ny!!: Vedtekt og England · Se mer »

Enkeltvedtak

Enkeltvedtak er innen norsk forvaltningsrett et vedtak med en eller flere bestemte personer som adressat.

Ny!!: Vedtekt og Enkeltvedtak · Se mer »

EOS-utvalget

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) er et permanent kontrollorgan underlagt Stortinget.

Ny!!: Vedtekt og EOS-utvalget · Se mer »

Folkeforbundet

USAs president Woodrow Wilson blir regnet som Folkeforbundets opphavsmann Palais des Nations i Genève var Folkeforbundets hovedkontor Høykommissær for flyktninger Fridtjof Nansen ble tildelt Nobels fredspris for sitt humanitære hjelpearbeid med krigsfanger, flyktninger og sultende i Russland. Folkeforbundet, også kjent som Nasjonenes Forbund, var en internasjonal organisasjon som ble grunnlagt 25. januar 1919 av del I av Versaillestraktaten.

Ny!!: Vedtekt og Folkeforbundet · Se mer »

Forhørsrett

Forhørsrett var tidligere betegnelsen på tingretten (tidligere by- og herredsretten) når den foretok rettergangsskritt i forbindelse med etterforskningen, for eksempel beslutninger om ransaking, beslag, telefonavlytting med mer.

Ny!!: Vedtekt og Forhørsrett · Se mer »

Forskrift

En forskrift er etter norsk rett et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer (i motsetning til et enkeltvedtak).

Ny!!: Vedtekt og Forskrift · Se mer »

Gammeldansk

Gammeldansk er dansk slik det ble talt i middelalderen.

Ny!!: Vedtekt og Gammeldansk · Se mer »

Hammurabi

Hammurabi (akkadisk fra amorittisk: ʻAmmurāpi, «slektningen er en helbreder», fra ʻAmmu, «slektning på farsiden», og Rāpi, «helbreder») var den sjette kongen av Babylon (av første babylonske dynasti) fra 1792 f.Kr.

Ny!!: Vedtekt og Hammurabi · Se mer »

Herredsrett

Herredsrett er et tidligere navn på domstolene i første instans, det vil si på laveste nivå, i enkelte byer og i landdistriktene i Norge.

Ny!!: Vedtekt og Herredsrett · Se mer »

Hjemmel

Hjemmel kommer fra norrønt «heimild» og kommer av «heimr», som betyr hjem.

Ny!!: Vedtekt og Hjemmel · Se mer »

Johan av England

Johan av England (født 24. desember 1166, død 18./19. oktober 1216) var konge av England fra 1199 til 1216.

Ny!!: Vedtekt og Johan av England · Se mer »

Kjennelse

Kjennelse (nynorsk orskurd) er betegnelsen på en rettslig avgjørelse som ikke tar stilling til realiteten i saken, men som avgjør andre deler av den.

Ny!!: Vedtekt og Kjennelse · Se mer »

Lagting

Lagting (norr. lǫgþing) var et sendemannsting for et helt lagdømme som Gulating, Frostating, Eidsivating og Borgarting.

Ny!!: Vedtekt og Lagting · Se mer »

Latin

Latin er et indoeuropeisk språk i den italiske gruppen.

Ny!!: Vedtekt og Latin · Se mer »

Lov (jus)

Lov (norrønt: lǫg, flertall av lag, egentlig «det som er lagt») er innenfor norsk juridisk terminologi begrepet som brukes om en formell, skrevet lov, det vil si en tekst som er gitt lovskraft av et rettssystems lovgiver.

Ny!!: Vedtekt og Lov (jus) · Se mer »

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (kortform: forvaltningsloven, forkortet: fvl.) er en norsk lov som regulerer saksbehandling og vedtak fattet av de fleste statlige eller kommunale forvaltningsorganer.

Ny!!: Vedtekt og Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker · Se mer »

Lovdata

Stiftelsen Lovdata er en allmennyttig stiftelse som har som formål å opprette, vedlikeholde og drive systemer for rettslig informasjon.

Ny!!: Vedtekt og Lovdata · Se mer »

Motu proprio

Motu proprio er en betegnelse på en spesiell type pavelig dokument.

Ny!!: Vedtekt og Motu proprio · Se mer »

Norges Grunnlov

Forsiden til Norges grunnlov av 4. november 1814 (Novembergrunnloven), som befinner seg i Stortingsarkivet. Kongeriket Norges Grunnlov danner sammen med konstitusjonell sedvanerett Norges forfatningsrett.

Ny!!: Vedtekt og Norges Grunnlov · Se mer »

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Administrasjonen til Norges idrettsforbund. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (forkortet NIF eller forenklet til Idrettsforbundet) er norsk idretts øverste organ.

Ny!!: Vedtekt og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité · Se mer »

Norges regjering

Norges regjering er landets utøvende makt.

Ny!!: Vedtekt og Norges regjering · Se mer »

Norsk forvaltningsrett

Forvaltningsrett er læren om rettsregler for offentlig forvaltning.

Ny!!: Vedtekt og Norsk forvaltningsrett · Se mer »

Odelstinget

Odelstinget var det ene av av to avdelinger som det norske Stortinget ble delt i under behandlingen av lovforslag.

Ny!!: Vedtekt og Odelstinget · Se mer »

Odelstingsproposisjon

En odelstingsproposisjon (Ot.prp.) var en tidligere betegnelse på forslag fra Norges regjering til Odelstinget vedrørende lovsaker (lovvedtak).

Ny!!: Vedtekt og Odelstingsproposisjon · Se mer »

Patent

Et patent gir innsyn i konkrete løsninger på et teknisk problem, samtidig som det beskytter mot at konkurrenter produserer og selger produkter der løsningen er benyttet.

Ny!!: Vedtekt og Patent · Se mer »

Pave

Frans Paven er biskop av Roma og er i egenskap av dette både leder av Den katolske kirke og monark i Vatikanstaten.

Ny!!: Vedtekt og Pave · Se mer »

Pavelig skriv

Pavelige skriv er dokumenter som utstedes av paven eller av Den romerske kurie i pavens navn.

Ny!!: Vedtekt og Pavelig skriv · Se mer »

Provisorisk anordning

Provisorisk anordning, provisorisk ordning eller provisorium (fra latin provisio.

Ny!!: Vedtekt og Provisorisk anordning · Se mer »

Reskript

Et reskript eller rescript (latin: rescriptum) var opprinnelig et skriftligt svar fra en romersk keiser eller en pave på et spørsmål om lov eller moral.

Ny!!: Vedtekt og Reskript · Se mer »

Rettsvitenskap

250px Rettsvitenskap, også kalt jus eller juss eller jura, er læren om rettsregler og juridisk metode.

Ny!!: Vedtekt og Rettsvitenskap · Se mer »

Riksrevisjonen

Riksrevisjonen er Stortingets revisjons- og kontrollorgan.

Ny!!: Vedtekt og Riksrevisjonen · Se mer »

Romerriket

'''Romerriket''' utviklet seg rundt det sentrale området ''Forum Romanum'' i Roma i Italia. Østriket Romerriket var en italisk sivilisasjon som vokste ut fra bystaten Roma i oldtiden, grunnlagt på den italienske halvøy på 700-tallet f.Kr. Gjennom dets tolv århundre lange levetid endret den romerske sivilisasjonen fra å være monarki via republikk til å bli et keiserrike.

Ny!!: Vedtekt og Romerriket · Se mer »

Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen (formelt Stortingets ombudsmann for forvaltningen) er Stortingets ombudsmann for den sivile forvaltningen.

Ny!!: Vedtekt og Sivilombudsmannen · Se mer »

Stortinget

Stortinget er Norges nasjonalforsamling.

Ny!!: Vedtekt og Stortinget · Se mer »

Tingrett

Tingretten er det første nivået i domstolssystemet i Norge i straffesaker og i praksis også i sivile saker selv om disse i noen tilfeller må behandles i forliksrådet før de kan bringes inn for tingretten.

Ny!!: Vedtekt og Tingrett · Se mer »

Vedtekt

Eksempel på vedtekter skrevet i stein. Hammurabis lover. Hammurabi levde 1792 til 1750 f.Kr. (Loven ble funnet i 1901). Johan og adelen og geistligheten i 1215. Lovgivende forsamling. Eidsvollsforsamlingen 1814, malt av: Oscar Arnold Wergeland (1844-1910) Englands statutter fra andre halvdel av 1900-tallet. Moderne lovutgave: Singapores statutter I Johan Herman Wessels satiriske dikt '''Smeden og Bageren''' heter det om tolking av vedtekter: ''Der var en liden By, i Byen var en smed, Som farlig var, naar han blev vred. Han sig en Fiende fik; (dem kan man altid faa, Jeg ingen har, det gaa Min Læser ligesaa!)'' ''Til Uhæld for dem begge to De træffes i en Kro. De drak (jeg selv i Kro vil drikke; For andet kommer jeg der ikke. Anmerk dog, Læser! dette: Jeg immer gaar paa de honnette). Som sagt, de drak, Og efter mange Skjeldsord, hidsigt Snak, Slaar Smeden Fienden paa Planeten. Saa sterkt var dette Slag, At han saa ikke Dag, Og har ei siden seet'en.. '' ''Strax i Arrest blev Smeden sat. En Feldskjær faar den Døde fat, Og om en voldsom Død Attest hensender. Den Mordere forhøres og bekjender. Hans Haab var, at han skulle hisset gaa, Og der Forladelse af sin Modstander faa. Men hør nu Løier! netop Dagen, Før Dom skal gaa i Sagen, Fremtriner fire Borgere For Dommeren; den mest veltalende Ham saa tiltalede: «Velviseste! Vi ved, paa Byens Vel De altid se; Men Byens Vel beror derpaa, At vi vor Smed igjen maa faa. Hans Død oppvekker jo dog ei den Døde? Vi aldrig faar igjen saa duelig en Mand. For hans Forbrydelse vi alt for grusomt bøde, Om han ei hjelpes kan.» – «Betænk dog, kjere Ven! der Liv for Liv maa bødes.» «Her bor en arm udlevet Bager, Som Pokker snart desuden tager. Vi har jo to, om man den ældste tog af dem? Saa blev jo Liv for Liv betalt.» – «Ja,» sagde Dommeren, «det Indfald var ei galt. Jeg Sagen at opsette nødes; Thi i saa vigtig Fald man maa sig vel betænke, Gid vores Smed jeg Livet kunde skjenke! Farvel godt Folk! jeg gjør alt, hvad jeg kan.» – «Farvel velvise Mand!» – '' ''Han bladrer i sin Lov omhyggelig; Men finder intet der for sig, Hvorved forbuden er, for Smed at rette Bager; Han sin Beslutning tager, Og saa afsiger denne Dom: (Hvem, som vil høre den, han kom!) '' ''«Vel er Grovsmeden Jens For al Undskyldning læns, Og her for Retten selv bekjendte, Han Anders Pedersen til Evigheden sendte; Men da i vores By en Smed vi ikkun have, Jeg maatte være rent af Lave, Ifald jeg vilde se ham død. Men her er to, som bager Brød.» «Thi kjender jeg for Ret: Den ældste Bager skal undgjelde det, Og for det skedte Mord med Liv for Liv bør bøde, Til velfortjente Straf for sig Og ligesindede til Afsky og til Skræk.» '' ''Den Bager græd Guds jammerlig, Da man ham førte væk. MORAL Beredt til Døden altid vær! Den kommer, naar du mindst den tænker nær.'' (Johan Herman Wessels satiriske dikt ''Smeden og Bageren''. Tegninger Theodor Kittelsen fra 1890.) Vedtak er en bindende beslutning eller en rekke sammenhengende og formelle beslutninger av dertil kompetent organ.

Ny!!: Vedtekt og Vedtekt · Se mer »

1215

Ingen beskrivelse.

Ny!!: Vedtekt og 1215 · Se mer »

5. århundre

5.

Ny!!: Vedtekt og 5. århundre · Se mer »

Omdirigeringer her:

Reglement, Stattutt, Statutt, Vedtak, Vedtekter.

UtgåendeInnkommende
Hey! Vi er på Facebook nå! »